Priprema za ovjeru, organizacija ovjere od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo, izdavanje certifikata za ovjeru vaga na betonskim postrojenjima koja zadovoljavaju Europsku normu EC 206-1. Automatizacija betonara prema navedenoj normi.

Vršimo automatizaciju betonara preinaku sa mehaničkog na elektronički sustav što obuhvaća rekonstrukciju vaga i automatsko upravljanje proizvodnim ciklusom preko računala sa prikazom na monitoru, ispis zadanih i ostvarenih količina betona prema određenim recepturama te knjigovodstvene programe po želji kupca u skladu sa Europskom normom EC 206-1 za betone.

Betonara

Na betonskim postrojenjima vršimo dogradnju novih vaga vode i aditiva, sondi za određivanje (mjerenje) vlage u agregatima (prema Europskoj normi EC 206-1 zadovoljava uvjete u agregatu od 0 do 4 mm) te iste povezujemo u automatizaciju betonare.

Po potrebi korisnika prilikom automatizacije betonare postoji mogućnost ugradnje sonda i u ostale agregate (4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm).

 

Sustav upravljanja procesom proizvodnje asfalta

asfaltna baza

 

Elektronička vaga vode
(za industrijsku i recikliranu vodu)
Prikaz mjernih uređaja vaga i pult za ručni rad (različiti) Vaga za dvije vrste aditiva
Elektronička vaga vode Prikaz mjernih uređaja vaga i pult za ručni rad Vaga za dvije vrste aditiva

Oprema koja se ugrađuje kod automatizacije betonare  odobrena je i upisana u registar službenih oznaka kod Državnog zavoda za mjeriteljstvo Republike Hrvatske pod oznakom HR M-6-1033 na temelju koje se izdaju certifikati (ovjernice) za mjerila koja se koriste na betonskim postrojenjima različitih vrsta i proizvođača postrojenja.

 

Ultrazvučna sonda za mjerenje vlage u pjesku (0-4 mm)

Ultrazvučna sonda za mjerenje vlage u pjesku

 

Ugradnja PLC-a (Allen Bradley) sa potrebnim interface relejima (za autmatizaciju betonara), ugradnja računala za operativni i knjigovodstveni rad betonskog postrojenja prema normi EC 206-1 sa ispisom otpremnica (prema želji kupca-norma mora biti zadovoljena).

Ispis proizvodnje zadane i ostvarene količine (kvaliteta proizvodnje, dozvoljeno odstupanje prema normi EC 206-1 za agregate, cement i vodu 3%, aditive 2%).

 

Primjer otpremnice normiranog betona Primjer otpremnice projektiranog betona
Primjer otpremnice normiranog betona Primjer otpremnice projektiranog betona